0 продукта - 0.00 лв.
Вашата количка е празна!

Гаранционни условия

Тук са описани общите условия за удовлетворяване на рекламации и други претенции, възникнали през гаранционния срок на стоките, доставени от ФЛУИДА ООД за краткост наричано Доставчик.

Рекламация е всеки възникнал дефект или отклонение от работоспособността на една стока спрямо посочените характеристики от фирмата производител.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

 • Гаранционен срок е този срок, през който Доставчикът гарантира изправността на стоката и отстранява всички възникнали дефекти за своя сметка.

 • Гаранционният срок е посочен в гаранционната карта, придружаващ всяка една стока. Отделни компоненти от продукта могат да бъдат с ограничена гаранция, съгласно описанието в документацията на продукта.

 • За юридически лица гаранционният срок е 12 месеца.

 • Гаранционният срок започва да тече от датата на поръчката. За стока, доставена по куриер, гаранционните условия се считат за приети, ако няма направени възражения в еднодневен срок. Гаранционната карта се запазва от купувача до изтичане на гаранционния срок и се представя заедно със стоката, обект на рекламация.

 • Гаранционният срок важи за територията на Република България.

 • Гаранционният срок не тече за времето на отстраняване на възникналия дефект.

 • Независимо от търговската гаранция, Доставчикът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 120 от ЗЗП.

РЕКЛАМАЦИИ, ОТГОВОРНОСТИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 • Рекламация се признава при пълно изпълнение на гаранционните условия и срок.

 • Признатата рекламация се удовлетворява чрез извършване на ремонт или замяна на продукта с идентичен за сметка на Доставчика.

 • Клиентът доставя оборудването, обект на рекламация, до сервизната база на Доставчика. При транспортиране трябва да се извършат всички механични укрепвания, предвидени за съответния продукт. Най-лесно това се постига с оригиналната опаковка.

 • Транспортните разходи до сервизната база на Доставчика са за сметка на Потребителя, освен ако не е уговорено друго.

 • Адресът на сервизната база на Доставчика е: гр. Варна, бул. Цар Освободител 246.

 • В случай на рекламация Доставчикът не осигурява оборотно оборудване.

 • Доставчикът не носи отговорност за пропуснати ползи и последвали загуби, вследствие на дефектирал продукт и престоя му в сервиза.

 • Срокът за отстраняване на гаранционни рекламации е не повече от 30 календарни дни.

 • Първоначалният гаранционен срок остава в сила, независимо дали продукта е бил ремонтиран или подменен.

СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Липса на валидни документи – фактура, касова бележка, гаранционна карта.

 • Ако не са спазени условията за транспорт, съхранение, инсталиране и експлоатация, както са описани в съпътстващата документация.

 • Ако не са спазени изискванията към електрическата мрежа от инструкцията за експлоатация.

 • При химическо, механично или друго вредно въздействие върху продукта.

 • При попадане на вода в непотопяеми електрически детайли от изделието.

 • Повреди, причинени от токов удар.

 • При повреда в резултат на природни бедствия.

 • Ако са направени опити за отстраняване на повредата от неупълномощени лица и при нарушено пломбиране на възли, ако има такива.

 • Ако продукта не е използван по предназначение.

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната ú с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

 

Чл. 118. Търговската гаранция се предоставя на потребителя в писмена форма.

 

Чл. 119. (1) Заявлението за предоставяне на търговска гаранция съдържа задължително следната информация:

1. съдържание и обхват на търговската гаранция;

2. съществените елементи, необходими за нейното прилагане, и по-специално: срок на търговската гаранция; териториален обхват; име и адрес на лицето, предоставящо гаранцията.

(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде ясна и разбираема.

 

Чл. 120. В заявлението за предоставяне на търговска гаранция се посочва, че независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно този закон.

 

Последна редакция: 26.01.2019 г.